Μία ιδιωτική ασφάλιση για την Υγεία μας, δεν αποτελεί είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη που διαφυλάσσει τις καταθέσεις σας από το κόστος μιας νοσηλείας ή άλλης υπηρεσίας για εσάς και την οικογένειά σας. 
Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για την απόκτηση ενός Νοσοκομειακού Προγράμματος:

Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή 
Οι ασφαλιστικές εταιρίες, αντιλαμβανόμενες τις αυξανόμενες ανάγκες των υποψήφιων πελατών, δημιουργούν προγράμματα που προσαρμόζονται στο προφίλ του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Για παράδειγμα, υπάρχουν ατομικά, οικογενειακά και ομαδικά προγράμματα ασφάλισης Υγείας που παρέχουν πρόσβαση σε νοσοκομειακή ή / και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με συνδυαστικές ή πιο εξειδικευμένες καλύψεις, όπως η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε γιατρούς και κλινικές με πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Εξαιρέσεις
Μια βασική αρχή για όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα, είναι κάθε κατάσταση που προϋπάρχει της ασφάλισης, όπως π.χ. μια χρόνια ασθένεια, να εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη. Άλλες περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη είναι και εκείνες που εμπίπτουν σε μια λογική πολύ αυξημένης πιθανότητας πρόκλησης σωματικής βλάβης, όπως η συμμετοχή σε αγώνες και επικίνδυνα σπορ. Σε κάθε περίπτωση, στο ασφαλιστήριο περιγράφονται με σαφήνεια όλες οι περιπτώσεις που εξαιρούνται της ασφαλιστικής κάλυψης ή που καλύπτονται υπό όρους. 

Η συμβολή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει υποχρεώσεις που εξελίσσονται σε τρία στάδια: πριν την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την επέλευση του κινδύνου. Είναι ο ειδικός που παρέχει τη σωστή πληροφόρηση στα ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης, στις εξαιρέσεις, στην έννοια της ζημιάς, στις προϋποθέσεις και στο χρονικό σημείο καταβολής της αποζημίωσης, στις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και στο πραγματικό κόστος του ασφαλίστρου. Αναλύει τους κινδύνους ανά περίπτωση, προτείνει λύσεις και μας κατευθύνει στις κατάλληλες επιλογές για το δικό μας μοναδικό προφίλ.

Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα
Όσο αυξάνεται η ηλικία σας, είναι λογικό να αυξάνονται και τα ασφάλιστρα, καθώς πληθαίνουν οι κίνδυνοι για την Υγεία και κατά συνέπεια τα ρίσκα που αναλαμβάνει μια ασφαλιστική. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, λοιπόν!

Αλήθειες για την Ασφάλιση Υγείας

Το 35% των συνολικών δαπανών Υγείας επιβαρύνει τους πολίτες, παρόλο που οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας είναι δωρεάν.

 1 στους 5 δηλώνει ότι δεν έλαβε υπηρεσίες (μια εξέταση ή μια διάγνωση ή θεραπεία), παρόλο που τις είχε ανάγκη, κυρίως λόγω αυξημένης τιμής.

Το 60% των διαβητικών και των υπερτασικών αντιμετώπισαν πρόβλημα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας εξ αιτίας του κόστους.

Η χρήση Δημόσιου Φορέα σε συνδυασμό με την Ιδιωτική Ασφάλιση, εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση κόστους και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Πηγή: www.allianz.com

Tags